2. obavijest o održavanju 1. Međunarodnog znanstveno – stručnog kongresa Udruge medicinskih sestara i medicinskih tehničara zdravstvene njege u kući „Unaprjeđenje sestrinske prakse kroz edukaciju, istraživanje i inovacije“ i 1. Simpozija Udruge fizioterapeuta u zajednici „Izazovi i postignuća fizioterapeuta u zajednici“